PLN/oz PLN/g
PLN/oz PLN/g

Informacje o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej firmy MENNICA KAPITAŁOWA Sp. z o.o. za rok podatkowy 2022

Informacje o realizowanej strategii podatkowej Mennica Kapitałowa Sp. z o.o. („Mennica” lub „Spółka”), NIP 5252678069; zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prezentuje dokument informujący o realizowanej przez Mennicę strategii podatkowej.

 

Procedury i procesy podatkowe

 • Mennica działa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wytycznymi publikowanymi przez organy podatkowe oraz ustanowionymi regulacjami wewnętrznymi;
 • Kwoty zobowiązań podatkowych Spółki są obliczane w oparciu o odpowiednie przepisy i zgodnie z rzeczywistym sensem zdarzeń gospodarczych. Dążymy do tego, aby podatki były opłacane w terminach określonych przepisami prawa;
 • Mennica uważa, że kompletność, poprawność i rzetelność rozliczeń podatkowych stanowi istotną wartość dodaną oraz potwierdza wiarygodność i wysoką reputację Spółki, a także ważny element społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • W zakresie zobowiązań podatkowych Mennica działa z należytą starannością. Spółka zapewnia, że decyzje w tym zakresie podejmowane są na odpowiednim szczeblu i we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za obszary działalności Spółki.

Planowanie podatkowe

 • Mennica dba o to, aby strategia podatkowa była zgodna ze strategią biznesową, a wynik podatkowy odzwierciedlał sytuację ekonomiczną Spółki;
 • Przy podejmowaniu decyzji handlowych Mennica uwzględnia podatki w taki sam sposób, jak wszelkie inne uzasadnione koszty;
 • Spółka dąży do zapewnienia, że wszystkie ustalenia biznesowe są zgodne z prawem i odpowiednimi regulacjami;
 • Mennica nie stosuje wymyślonego lub sztucznego planowania podatkowego.

Ryzyka podatkowe

 • Ze względu na wielkość i złożoność działalności Spółki, czasami mogą pojawić się ryzyka związane z interpretacją prawa podatkowego lub sposobem wykonywania naszych obowiązków;
 • Mennica zarządza ryzykami pojawiającymi się w swojej działalności, w tym ryzykiem podatkowym, które mogą zagrażać jej kondycji finansowej i operacyjnej oraz reputacji.
 • W przypadkach znacznej niepewności lub złożoności w odniesieniu do konkretnego ryzyka, zwykle zasięgane są porady u zewnętrznych doradców.

Proces zarządzania ryzykiem podatkowym polega na wczesnej identyfikacji, analizie i podejmowaniu właściwych decyzji. Zarządzanie ryzykiem podatkowym obejmuje:

 • Zapewnienie terminowej zapłaty podatków w prawidłowej wysokości oraz terminowej i pełnej sprawozdawczości podatkowej;
 • Zapewnienie skuteczności procesów kontroli wewnętrznej realizowanych przez odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel;
 • Zapewnienie, że transakcje są podejmowane z należytym uwzględnieniem skutków podatkowych;
 • Bieżący monitoring rozwoju przepisów i praktyki prawa podatkowego;
 • Posiadanie odpowiednich procesów i systemów informatycznych pozwalających na prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

Zapewnienie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych

 • Mennica rozumie prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych jako uiszczanie odpowiednich kwot podatków, we właściwym miejscu, we właściwym czasie oraz składanie zeznań podatkowych w sposób kompletny i terminowy, a także dbanie o to, aby istotne fakty i okoliczności zostały odpowiednio ujawnione;
 • Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za realizację całościowej strategii Spółki oraz nadzór nad pracą zespołów i pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację zobowiązań podatkowych Spółki;
 • Przygotowanie kalkulacji i deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług zlecone jest Biuru Rachunkowemu;
 • Biuro Rachunkowe wspiera Spółkę w procesie naliczania wynagrodzeń w zakresie naliczania obowiązkowych składek ZUS i zaliczek na podatek oraz wykonywania związanych z tym obowiązków;
 • Spółka zapewnia, że zewnętrzne Biuro Rachunkowe otrzymuje wszelkie informacje niezbędne do dokonywania wymaganych rozliczeń, sporządzania deklaracji podatkowych oraz wypełniania innych obowiązków sprawozdawczych;

Informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych 

W roku podatkowym 2022 Mennica wykonywała obowiązki podatkowe w następującym zakresie:

 • jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych
 • jako podatnik podatku od towarów i usług
 • jako podmiot zobowiązany do wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z Ordynacji podatkowej oraz innych przepisów prawa podatkowego
 • jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
 • jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych
 • jako podatnik podatku od czynności cywilnoprawnych

 Współpraca z organami podatkowymi 

 • Spółka stara się budować konstruktywne relacje z organami podatkowymi oparte na poszanowaniu prawa, rzetelności, profesjonalizmie, współpracy i dobrej wierze;
 • Spółka docenia wartość dobrych relacji z organami podatkowymi i utrzymuje przejrzystą komunikację z właściwymi organami podatkowymi;
 • Spółka podejmuje działania w celu terminowego przekazywania organom podatkowym wszelkich informacji wymaganych przez odpowiednie przepisy;
 • Mennica stara się rozwiązywać problemy podatkowe bez zbędnej zwłoki i dokłada należytej staranności, aby należycie wykonywać swoje obowiązki podatkowe;
 • Mennica nie jest stroną umowy o współpracy, o której mowa w art. 20s. ust. 1 Ordynacji podatkowej.  

Informacje o złożonych wnioskach oraz informacjach o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2022 Mennica nie wystąpiła o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług;
 • opinii w sprawie stosowania zwolnienia z podatku u źródła, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej;
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym;
 • opinii zabezpieczającej, o której mowa w art. 119 w Ordynacji podatkowej.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

W roku obrotowym 2022 Spółka nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Informacje o działaniach restrukturyzacyjnych

W roku obrotowym 2022 Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym:

 • restrukturyzacji rozumianej jako reorganizacje:
 1. obejmujące istotną zmianę w stosunkach handlowych lub finansowych, w tym rozwiązanie istniejących umów lub zmianę ich istotnych warunków,
 2. polegającej na przeniesieniu między podmiotami powiązanymi funkcji, składnika aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia oczekiwany średni roczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w okresie trzech lat po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% oczekiwanego średniego rocznego EBIT w tym samym okresie, jeśli transfer nie miał miejsca;
 • restrukturyzacji prawnych (połączenia, podziały, przekształcenia itp.)
 • restrukturyzacji organizacyjnych (wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub części przedsiębiorstwa w innej formie).

Informacje o rozliczeniach podatkowych w „rajach podatkowych”

W roku podatkowym 2022 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

pixel