PLN/oz PLN/g
PLN/oz PLN/g

Odstąpienie od umowy

Zwrot towaru


Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

1. Bieg terminu czternastodniowego rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca, wydaje towar - od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a przypadku rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach-od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części dla pozostałych umów - od dnia ich zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Towar zwracany zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zwracany towar musi pozostać w stanie niezmienionym.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym (Towar notowany), nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. m.in. złoto, srebro, kamienie i inne metale szlachetne;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5. Zwrot towaru do przedsiębiorcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez przedsiębiorcę.

6. W sytuacji, gdy Klient odstąpi od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość i tym samym zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3 i 5, umowę kupna- sprzedaży uważa się za niebyłą.

7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

pixel