PLN/oz PLN/g
PLN/oz PLN/g

Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego mennicakapitalowa.pl

Sklep Internetowy mennicakapitalowa.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też, postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są przez Mennicę stosowane.

I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy prowadzony przez Mennicę dostępny jest pod adresem internetowym www.mennicakapitalowa.pl  (z uwzględnieniem znajdujących się pod wskazanym adresem internetowym podstron i zakładek).

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych, zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem IX punktu Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

4. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania przez Klienta Rezerwacji lub Zamówienia.

6. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub w przypadku udostępnienia możliwości zawierania Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z treścią proponowanej Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Mennicę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników oraz Klientów przez Mennicę oraz Kontrahentów określa Polityka Prywatności, dostępna w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu internetowego.

8. Sklep internetowy umożliwia składanie ofert na zakup Towarów (Towarów, Towarów Notowanych). Sklep internetowy może również umożliwić składanie przez Klientów zamówień na wykonanie Towarów Zindywidualizowanych. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są zgodne z umową w rozumieniu Ustawy o Prawach konsumenta.

9. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia. Cena Towaru jest potwierdzana przy składaniu przez Mennicę oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta poprzez przesłanie przez Mennicę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Mennicy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Zawarcie Umowy Sprzedaży z Kontrahentem następuje z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail. Ceny w Oddziałach mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu internetowego.

10. W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji, Mennica może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.

11. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1) Adres e-mail – indywidualny, elektroniczny adres pocztowy za pośrednictwem, którego Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane.

2) Baza Danych – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane za zgodą Użytkownika, na potrzeby czynności wykonywanych przez Sklep internetowy.

3) Cennik – zestawienie opłat i prowizji pobieranych przez Mennicę, w związku z wykonywaniem czynności określonych w Regulaminie.

4) Dane Identyfikacyjne – dane osobowe lub Oświadczenie PEP Klienta, wymagane w ramach środków bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu przepisów Ustawy AML.

5) Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie internetowym lub zapisywania się na Newsletter, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie internetowym, na potrzeby usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz realizacji zawieranych w jego ramach transakcji.

6) Dewizy - papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w Walutach Obcych.

7) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8) Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego utworzenie Konta lub zapisanie się na Newsletter.

9) Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie internetowym umożliwiającego przesłanie wiadomości Mennicy.

10) Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie internetowym umożliwiająca Klientowi złożenie Mennicy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11) Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Mennicy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

12) Klient - Użytkownik, który złożył w Sklepie Zamówienie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży lub zawarł Umowę Sprzedaży.

13) Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z przepisem art. 221 Ustawy Kodeks Cywilny).

14) Kontrahent – w przypadku sprzedaży Złota dewizowego oraz platyny dewizowej - Mennica Kapitałowa Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000999548, NIP: 5252929353, REGON: 523512028, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (w całości wpłacony), adres poczty elektronicznej: biuro@mennicakapitałowa.pl, numer telefonu kontaktowego: 22 692 41 57; w przypadku sprzedaży pozostałych Towarów (a w szczególności: srebra, kamieni szlachetnych, akcesoriów itp.) -  Mennica Kapitałowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy placu Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-058 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635368, NIP: 5252678069, REGON: 365594723, o kapitale zakładowym: 900.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@mennicakapitałowa.pl, numer telefonu kontaktowego: 22 692 41 57; Mennica jest uprawniona do przyjmowania oraz składania w imieniu Kontrahentów oświadczeń woli na potrzeby dokonywania sprzedaży Towarów w ramach Sklepu internetowego oraz prowadzenia obsługi posprzedażowej.

15) Mennica – podmiot zarządzający Sklepem internetowym oraz uprawniony do przyjmowania i składania Klientom oświadczeń woli na potrzeby dokonywania sprzedaży Towarów w ramach Sklepu internetowego, a także prowadzenia obsługi posprzedażowej, którym jest: Mennica Kapitałowa Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Warszawie,  ul. Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000999548, NIP: 5252929353, REGON: 523512028, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (w całości wpłacony), adres poczty elektronicznej: biuro@mennicakapitałowa.pl, numer telefonu kontaktowego: 22 692 41 57; Mennica jest uprawniona do przyjmowania oraz składania w imieniu Kontrahentów oświadczeń woli na potrzeby dokonywania sprzedaży Towarów w ramach Sklepu internetowego oraz prowadzenia obsługi posprzedażowej.

16) Netykieta – etykieta sieciowa, czyli zbiór zasad właściwego zachowania w sieci Internet.

17) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Mennicę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Mennicy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o: Towarach, nowościach, promocjach i fachowych artykułach w Sklepie internetowym. Treści przesyłane w ramach Newslettera mogą zawierać informacje o charakterze handlowym.

18) Oddział – wydzielony punkt sprzedaży, wskazany na liście Oddziałów prezentowanej na stronie Mennicy. Oddziały są punktami sprzedaży prowadzonymi przez Mennicę lub inny podmiot, z którym Mennica współpracuje na podstawie odrębnych umów. Oddziały mogą działać pod marką własną Mennica Kapitałowa oraz marką własną podmiotów trzecich.

19) Oświadczenie PEP – oświadczenie Klienta w przedmiocie zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego lub posiadania/nieposiadania statusu członka rodziny bądź osoby znanej jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów Ustawy AML.

20) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym usług elektronicznych, udostępnianych przez Mennicę za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Mennicy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

21) Siła wyższa – wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, niezależne od Operatora, powstałe po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, wybuchy, działania wojenne i akty władzy państwowej.

22) Sklep internetowy lub Sklep – serwis internetowy zarządzany przez Mennicę znajdujący się pod adresem internetowym mennicakapiatłowa.pl, zawierający elementy właściwe podobnym serwisom internetowym, za pomocą którego Użytkownik może dokonać nabycia Towarów.

23) Towar – każdy przedmiot oferowany do sprzedaży przez Kontrahenta, a w szczególności Złoto dewizowe i Platyna dewizowa, srebro, kamienie szlachetne, akcesoria itp.

24) Towar Notowany – Towar, którego cena zależy wyłącznie od wahań cen na rynku finansowym, nad którymi Mennica ani Kontrahent nie sprawują  kontroli i który może wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (w szczególności: Towary wykonane ze złota inwestycyjnego).

25) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawierana lub zawarta między Klientem a Kontrahentem  za pośrednictwem Sklepu internetowego.

26) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Mennicę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego.

27) Ustawa Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).

28) Ustawa AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r.  o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu tj. z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 593).

29) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

30) Ustawa Prawo Dewizowe - ustawa z dnia 27 lutego 2012 r. Prawo dewizowe tj. z dnia 21 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 309).

31) Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).

32) Ustawa Prawo Własności Przemysłowej – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej tj. z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 324).

33) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep internetowy.

34) Waluty Obce - znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR).

35) Wartość Dewizowa – wartość dewizowa w rozumieniu ustawy Prawo Dewizowe tj. Zagraniczne Środki Płatnicze oraz Złoto Dewizowe i Platynę Dewizową.

36) Zagraniczne Środki Płatnicze - Waluty Obce i Dewizy w rozumieniu ustawy Prawo Dewizowe.

37) Zamówienie – składana przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia oferta zawarcia Umowy Sprzedaży.

38) Złoto dewizowe i Platyna dewizowa - złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców w rozumieniu ustawy Prawo Dewizowe.

39) Złoto – złoto dewizowe.

40) Platyna – platyna dewizowa.

II – USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rejestracji, Formularz Kontaktowy, Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu rejestracji przy użyciu Formularza Rejestracji, w wyniku której nastąpi aktywacja Konta.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Mennicy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mennicakapiatłowa.pl  lub też w formie pisemnej  na adres: ul.  Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

4. Każdy Użytkownik ma prawo do korzystania wyłącznie z jednego Konta w Sklepie.

5. Korzystanie z Kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom jest zabronione.

6. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych Kont, które w jakikolwiek sposób wykorzystywane są do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym.

8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

9. Usługa Elektroniczna Formularz Rejestracji oraz Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania danych za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego odstąpienia od przesłania danych za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

10. W celu otrzymywania Newsletter należy zapisać się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w Formularzu Rejestracji w trakcie zakładania Konta albo w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia. Ponadto aktywowanie Newsletter możliwe jest poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji przeznaczonego do zapisywania się na Newsletter.

11. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony przez spółkę Mennica Kapitałowa Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Warszawie,  ul. Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000999548, NIP: 5252929353, REGON: 523512028, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (w całości wpłacony). Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z powyższej usługi w każdej chwili bez podania przyczyny poprzez wysłanie ww. żądania rezygnacji do Mennicy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mennicakapiatłowa.pl lub też w formie pisemnej na adres: ul.  Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

12. Zabrania się wykorzystywania Sklepu internetowego w celach innych niż zamierzone przez Mennicę, a wynikające z Regulaminu.

13. Mennica w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności ma prawo do niezwłocznego zawieszenia Konta uniemożliwiając dostęp do Konta lub do tych danych.

14. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się w Sklepie internetowym bez uprzedniego zezwolenia Mennicy.

15. Użytkownik zobowiązuje się chronić podane podczas rejestracji dane (m.in. login, hasło) przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Użytkownik udostępnia dane logujące do Sklepu internetowego osobom trzecim na własną odpowiedzialność.

16. Użytkownik, w szczególności jest uprawniony do: dokonywania modyfikacji swoich Danych Rejestracyjnych zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zaprzestania korzystania ze Sklepu internetowego, żądania usunięcia swoich Danych Rejestracyjnych z chwilą zaprzestania korzystania z Sklepu internetowego.

17. Materiały zamieszczone w Sklepie internetowym, a w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki mogą stanowić przedmiot ochrony w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych lub Ustawy Prawo Własności Przemysłowej.

18. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

19. Korzystanie przez Użytkownika w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej z materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym chronionych prawem autorskim (jak również zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych) w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą Mennicy wyrażoną w formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności.

20. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Sklepu internetowego oraz treści prezentowanych w witrynie internetowej Sklepu internetowego.

21. W przypadku stwierdzenia przez Mennicę jakichkolwiek działań ze strony Użytkownika prowadzących do ingerowania w prawidłowe działanie Sklepu internetowego, jego konto w Sklepie internetowym zostanie niezwłocznie zablokowane, a Mennica podejmie wszelkie prawem dopuszczalne działania mające na celu ochronę przysługujących jej praw.

22. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Mennicy oraz osób trzecich, a w szczególności do: nieumieszczania w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym, nieprzenoszenia na osoby trzecie praw do korzystania z Konta, niepodejmowania działań mających na celu korzystanie z Konta innych użytkowników, wprowadzania danych zgodnych z prawdą itp.).

23. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Mennica tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

24. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Mennicę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego  (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru) Użytkownik jest uprawniony złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mennicakapiatłowa.pl  lub też w formie pisemnej  na adres: ul.  Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

25. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Mennicę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

III – WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Kontrahentem  następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym, a następnie złożeniu przez Mennicę oświadczenia o realizacji oferty Klienta.

2. Rejestracja i korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym mennicakapitałowa.pl. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia bez uprzedniej rejestracji i korzystania z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika.

3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie następujących kolejnych kroków:

1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz

2) po zatwierdzeniu (kliknięciu) na stronie Sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia wyodrębnionego pola służącego do wysyłki wypełnionego Formularza Zamówienia (do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).

4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz warunków proponowanej Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

5. Po otrzymaniu Zamówienia Mennica niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Mennicę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Mennicy o otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia przez Operatora oferty Klienta.

6. Oświadczenie Mennicy o przyjęciu oferty Klienta składane jest poprzez przesłanie przez Mennicę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Mennicy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Zawarcie Umowy Sprzedaży z Kontrahentem  następuje z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w Punkcie III ust. 6 niniejszego Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Mennicy.

IV – SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Mennica dokonuje transakcji, o których mowa w Regulaminie, działając w imieniu i na rzecz danego Kontrahenta w ramach umowy współpracy, umowy pośrednictwa, świadczenia usług lub innej umowy. Klient oraz Użytkownik jest każdorazowo informowany przed złożeniem Zamówienia na Towar, w imieniu, którego Kontrahenta działa Mennica.

2. Mennica udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1) płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Mennicy,

2) płatności elektroniczne (aktualnie określone na stronie Sklepu internetowego w zakładce dotyczącej sposobów płatności).

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym lub płatności elektronicznych, zapłatę należy zrealizować w terminie 24 godzin od daty i godziny złożenia zamówienia. Zapłatę za zamówienie złożone w dniu niebędącym Dniem Roboczym należy zrealizować w najpóźniej w następnym Dniu Roboczym przypadającym bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym wskazanym przez Mennicę. Niedokonanie zapłaty w powyższych terminach może skutkować odrzuceniem oferty Klienta przez Mennicę.

4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta – faktura VAT.

5. W razie sprzedaży Towarów kolekcjonerskich lub używanych w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), Kupujący otrzyma fakturę VAT marża. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Klientów na poczet zakupu Towarów wskazanych w zdaniu poprzednim stanowią kaucję zabezpieczającą realizację Umowy Sprzedaży. Faktura VAT marża jest wystawiana w dniu wysyłki Towaru. W wypadku sprzedaży pozostałych Towarów wpłaty dokonywane przez Klientów stanowią zaliczkę, która będzie dokumentowana fakturą VAT zaliczkową.

V – KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU
 
1. Klient jest uprawniony do zaproponowania sposobu i miejsca dostawy Towaru spośród opcji udostępnianych przez Sklep internetowy.

2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów wysyłki oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Odbiór osobisty Towaru przez klienta jest nieodpłatny. Odbiór osobisty dostępny jest w wybranym przez Klienta Oddziale, w którym Mennica udostępnia możliwość osobistego odbioru Towaru. Lista Oddziałów, w których możliwy jest osobisty odbiór Towaru, wraz z ich adresami i godzinami otwarcia, jest udostępniana w Sklepie internetowym podczas wypełniania Formularza Zamówienia.

5. Wysyłka Towaru może nastąpić jedynie po wpłynięciu zapłaty za Towar.

6. W zależności od aktualnej oferty oraz rodzaju Towaru, Towar jest wysyłany lub udostępniany do osobistego odbioru w terminie 1 (słownie: jednego), 10 (słownie: dziesięciu), 20 (słownie: dwudziestu), Dni Roboczych lub jak wskazano na karcie produktu, zgodnie z aktualna ofertą.

7. W przypadku złożenia przez Klienta jednego Zamówienia, obejmującego Towary o różnych terminach dostawy, takie Zamówienie zostanie dostarczone lub udostępnione do osobistego odbioru w terminie dostawy właściwym dla tego Towaru, wchodzącego w skład Zamówienia, który jest dostarczany w najdłuższym terminie dostawy.

8. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta w sposób wynikający z opcji dostawy wybranej przez Klienta w trakcie składania Zamówienia na Towar, do terminu nie wlicza się czasu pozostawania przesyłki gotowej do odbioru przez Klienta w miejscu odpowiadającym opcji dostawy wybranej przez Klienta.

9. Dostawa Towarów jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu dla potrzeb ewentualnej reklamacji, w przypadku nieprzyjęcia jej z powodu uszkodzonego opakowania.

10. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Klienta adres, a odbiór przesyłki przez osobę, którą Klient wskazał jako upoważnioną do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny.

11. W wyjątkowych przypadkach Mennica zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji, pomimo niespełnienia warunków, o których mowa w warunkach dostawy stosowanych przez przewoźnika (kuriera), z usług którego korzysta Mennica.

12. Mennica dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w innych walutach niż złoty polski. Przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Mennicę, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia kursu wymiany walut między Klientem a Mennicą.

VI – REKLAMACJA

1. W przypadku umowy zawartej z Klientem lub Użytkownikiem będącym Konsumentem Kontrahent (w odniesieniu do Klienta) oraz Mennica (w odniesieniu do Użytkownika)   ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową. Powyższe oznacza w szczególności to, że Kontrahent  zobowiązana jest dostarczyć Klientowi Towar zgodny z umową, a Mennica zobowiązana jest zapewnić Użytkownikowi dostęp do Usługi Elektronicznej zgodnie z umową.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Kontrahenta oraz Mennicy względem Konsumenta za zgodność świadczenia z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta w rozdziale 5a (w odniesieniu do Umowy Sprzedaży) oraz w rozdziale 5b (w odniesieniu do Usług Elektronicznych: Formularz Rejestracji, Formularz Kontaktowy, Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter).

3. W przypadku reklamacji Towaru zakupionego od Kontrahenta, Klient będący Konsumentem udostępnia Kontrahentowi  Towar wraz dowodem jego zakupu. Kontrahent  na swój koszt odbierze Towar od Klienta, w tym celu Klient wybierze jedną z zaproponowanych mu opcji odbioru reklamowanego Towaru, która będzie dla niego najdogodniejsza, np. za pośrednictwem kuriera, paczkomatu lub bezpośrednio w jednym z Oddziałów Mennicy. Lista Oddziałów Mennicy wraz z ich adresami i godzinami otwarcia dostępna jest w Sklepie internetowym w zakładce informacyjnej dotyczącej Oddziałów.

4. Reklamacje można składać na przykład: pisemnie na adres siedziby Kontrahenta  lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres biuro@mennicakapitalowa.pl.

5. Mennica ani Kontrahent nie ma obowiązku przyjmowania od Klienta tzw. przesyłek za pobraniem (ang. Cash On Delivery; przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki) jeśli wiąże się to z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego, a Mennica ani Kontrahent takiej przesyłki nie zamawiał.

6. Zaleca się podanie przez Kupującego lub Użytkownika w opisie reklamacji (poniższe zalecenia nie wpływają na skuteczność złożonej reklamacji, jakkolwiek ułatwiają jej rozpoznanie):

1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową,

2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru lub innego świadczenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,

3) danych kontaktowych składającego reklamację.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Mennica zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Termin na rozpoznanie reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od daty jej otrzymania.

9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Kontrahent  naprawi lub wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku zwrotu ceny, zwrot następuje w analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Towar, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży – od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

10. Towary sprzedawane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Mennica oraz Kontrahent nie udzielają żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

11. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Mennica może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

VII – POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

2) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

3) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

2) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego lub koncyliacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Kontrahentem,

3) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Kontrahentem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

VIII – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z wyłączeniem transakcji dotyczących Towarów Notowanych, Klient może odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Niezależenie od powyższego, wzór formularza odstąpienia od umowy zostanie wraz z pouczeniem każdorazowo przesłany Klientowi (po złożeniu zamówienia Towaru) na adres e-mail podany przez Klienta.

2. Klient stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Prawach Konsumenta traci prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Mennica ani Kontrahent nie sprawują  kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (Towary Notowane).

3.  Klient stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Prawach Konsumenta traci prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) w przypadku umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

2) w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo

- polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

3) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Mennica nie ma obowiązku przyjmowania od Klienta tzw. przesyłek za pobraniem (ang. Cash On Delivery; przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki) jeśli wiąże się to z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego, a Mennica takiej przesyłki nie zamawiała.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Mennicy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Mennicę do odbioru, chyba że Mennica zaproponowała, że sama odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: Mennica Kapitałowa Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa albo w jednym z Oddziałów Mennicy. Lista Oddziałów Mennicy wraz z ich adresami dostępna jest w zakładce informacyjnej dotyczącej Oddziałów Sklepu internetowego.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

1) jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Mennica nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

2) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

IX - POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy Punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących Konsumentami, z zastrzeżeniem postanowień Punktu I ust. 4 niniejszego Regulaminu.

2. Oferta Klienta niebędącego Konsumentem złożona Mennicy nie może być odwołana.

3. Kontrahentom  przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Mennicy ani Kontrahenta.

4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Mennica ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Z chwilą wydania przez Mennicę Towaru przewoźnikowi, na Klienta nie będącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Mennica ani Kontrahent w takim wypadku nie ponoszą  odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Zgodnie z art. 558 § 1 Ustawy Kodeks Cywilny odpowiedzialność Mennicy oraz Kontrahenta z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami, Mennica może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

9. Odpowiedzialność Mennicy oraz Kontrahenta w stosunku do Użytkownika oraz Klienta nie będącego konsumentem jest ograniczona do odpowiedzialności wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Mennica oraz Kontrahent nie ponoszą  odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika oraz Klienta nie będącego konsumentem.

10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Mennicą lub Kontrahentem, a Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Mennicy lub Kontrahenta.

11. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Mennicy lub Kontrahenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego Towaru.

X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 07.04.2023 r.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep  zawierane są w języku polskim.

3. Mennica zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto) zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Ustawy Kodeks Cywilny, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy świadczenie Usługi Elektronicznej następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia (obejmującego specyfikację Zamówienia). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego. Dowód zakupu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie papierowej (w przesyłce zawierającej Towar).

8. Mennica zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://mennicakapitalowa.pl/pol-terms.html, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

10.  Mennica informuje, że korzystanie ze Sklepu internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

11.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

12.  Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Mennicą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

pixel