PLN/oz PLN/g
PLN/oz PLN/g

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.mennicakapitalowa.pl


I. Definicje
Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, w tym konsument, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu Internetowego.

2. Sprzedawca – spółka działająca pod firmą „Mennica Kapitałowa” sp. z o.o. z siedzibą w 00-058 Warszawa, ul. Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000635368, NIP 5252678069, REGON 365504723, wpisana w dniu 2016 r. do rejestru działalności kantorowej pod numerem 14625 w zakresie ograniczonym (kupno i sprzedaż złota dewizowego i platyny dewizowej oraz pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota dewizowego i platyny dewizowej (zwaną dalej „Mennicą Kapitałową“).

3. Produkt – towar prezentowany w Sklepie Internetowym.

4. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży.

5. Towar Notowany – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.

6. Sklep – serwis internetowy zarządzany przez Mennicę Kapitałową Sp. z o.o. znajdujący się pod adresem internetowym www.mennicakapitalowa.pl, za pomocą którego Klient może dokonać zakupu Towarów.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wskazujące rodzaj i liczbę produktów oraz inne treści przewidziane prawem.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), zawierana pomiędzy Mennicą Kapitałową Sp. z o.o. a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w Sklepie Internetowym.

8. Przedsiębiorca – jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu niniejszego Regulaminu – Mennica Kapitałowa Sp. z o.o.

II. Postanowienia ogólne
1. Mennica Kapitałowa Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Zamawiając produkty na stronie www.mennicakapitalowa.pl klient akceptuje poniższe warunki handlowe.
3.Rejestracji mogą dokonać jedynie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
4.Rejestracja konta Klienta polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie. Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych.
5. Dokonując rejestracji konta, Klient akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania usługi świadczonej Klientowi na podstawie umowy.
6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je edytować.
7. Poprzez rejestrację Klient akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy
8. Rejestrując się, Klient może zaakceptować możliwość otrzymywania materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych .
9. Klient ma prawo zrezygnować z subskrypcji materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych, W dowolnej chwili.
10. Sprzedawca zapewnia, że dane Klienta będą chronione z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
11. Opis celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta, tym informacje o przysługujących Klientowi uprawnieniach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych znajdują się w załączonej Polityce Prywatności.

Opisy i zdjęcia produktów
1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.mennicakapitalowa.pl, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Klienta.
Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.
Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.mennicakapitalowa.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
W przypadku chęci złożenia zamówienia w walucie innej niż złoty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 692 41 57 lub za pośrednictwem e-maila: biuro@mennicakapitalowa.pl w celu określenia aktualnych kursów walut oraz pozostałych warunków handlowych.
2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.mennicakapitalowa.pl są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Do cen sprzedaży Towaru dostarczanego do miejsca wskazanego przez Klienta Sprzedający dolicza koszt dostarczenia Towaru do Klienta, o którym Klient jest każdorazowo informowany w trakcie składania zamówienia.
3. Klient dokonujący płatności poprzez system płatności internetowych wyraża zgodę na pokrycie kosztów za pośrednictwem systemu płatności internetowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


Zamówienia
1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.mennicakapitalowa.pl. Złożenie zamówienia na stronie www.mennicakapitalowa.pl jest traktowane jako zamiar zakupu określonego produktu w cenie podanej na stronie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą, na warunkach określonych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.

2. Zamówienie może być złożone także w następujący sposób:
• osobiście w siedzibie Sprzedawcy;
• telefonicznie pod nr 801 550 141  lub 22 692 41 57
• e-mailem pod adresem biuro@mennicakapitalowa.pl

3. Zamówienie złożone poprzez sklep internetowy, e-mailem, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy jest zawsze potwierdzanie e-mailem zwrotnym lub pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
a) otrzymanie przez Sprzedającego zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1 i 2;
b) otrzymanie przez Kupującego zwrotnego e-maila potwierdzającego zamówienie lub pisemnego potwierdzenia zamówienia;
c) otrzymania płatności przez Sprzedającego.
Sposoby płatności
1.Płatność za zamówienie powinna zostać zaksięgowana w przeciągu 1 dnia roboczego od daty i godziny złożenia zamówienia. Opłata zamówienia, złożonego w weekend lub święto ustawowo wolne od pracy powinna zostać zaksięgowana kolejnego dnia roboczego. Niedokonanie płatności w tym terminie może doprowadzić do anulowania zamówienia.Niedokonanie płatności w tym terminie może doprowadzić do anulowania zamówienia. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

a) Przelewem bankowym.
Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Płatność dokonaną za pośrednictwem systemu płatności internetowych uznaje się za dokonaną w momencie otrzymania przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji operacji.

b) Płatności online.
Płatność dokonaną za pośrednictwem systemu płatności internetowych uznaje się za dokonaną w momencie otrzymania przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji operacji. Koszt transakcji płatności online ponosi Kupujący, prowizja wynosi 0,65% wartości brutto transakcji.

c) Gotówką.
Płatność gotówką realizowana jest w siedzibie Sprzedawcy. Płatność gotówką przekraczająca równowartość 15 000,00 euro, podlegać będzie rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 Nr 116 poz. 1216z późn. zm.)

d) Kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy
Honorujemy polskie karty płatnicze Visa i Mastercard. Ze względu na koszt operatora limit transakcyjny siedzibie Sprzedawcy wynosi 7000zł.

Dostawa towarów
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.mennicakapitalowa.pl dostarczamy zgodnie z wybraną przez Klienta opcją tj.:
a) przesyłką ubezpieczoną na pełną wartość zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki wynoszą 19 zł, do zamówień od wartości 14000 zł Sprzedawca nie pobiera opłat za transport.
b) poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Towaru.
c) towary o dużych wartościach tj. sztabki złota 500g, 1000g są wysyłane przesyłką konwojowaną, której koszt jest ustalany indywidualnie i zależy od miejsca dostarczenia.
Odbioru zamówienia może dokonać wyłącznie osoba, która zamówiła i zapłaciła za towar lub posiadająca notarialnie poświadczone upoważnienie od osoby zamawiającej. Odbiorca zamówienia musi przedstawić dokument tożsamości w celu identyfikacji.
Przesyłki są realizowane w dni robocze nie poprzedzające weekendów, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Czas dostawy zamówienia wynosi:

a) do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. Kupujący jest informowany poprzez e-maila zwrotnego o statusie realizacji zamówienia i wysyłce Towaru. Za dni robocze uważa się dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

b) zgodnie z opisem dotyczącym czasu dostawy Towarów umieszczonym przy danym Towarze na stronie Sklepu www.mennicakapitalowa.pl. Czas dostawy zamówienia wyrażony jest w dniach roboczych.

3. W celu przyspieszenia realizacji zamówienia Kupujący może przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres e-mail: biuro@mennicakapitalowa.pl

4. Wraz z towarem wydawany jest dokument sprzedaży tj. paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków drogą mailową lub telefonicznie.

5. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana na koszt zamawiającego przez okres 3 dni. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej zaliczki pokrywają koszty przechowania towaru i nie będą zwracane.

6. Sprzedający zastrzega, że w przypadku problemów z dostawą Towarów od dostawców Sprzedającego, termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.

7. Sprzedający zastrzega, że parametry kamieni szlachetnych m.in. diamentów oferowanych na stronie internetowej www.mennicakapitalowa.pl może nieznacznie odbiegać od parametrów tych kamieni będących w danej chwili w ofercie Sprzedającego. Sprzedający zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży kamieni szlachetnych o parametrach jakościowych, nie gorszych niż oferowane na stronie internetowej www.mennicakapitalowa.pl. Dopuszcza się rozbieżność w masie zamówionego kamienia szlachetnego +/- 0,02 karata w odniesieniu do części setnych masy.

8. Dostawa Towarów przez Sklep realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zwrot towaru
Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.
1. Bieg terminu czternastodniowego rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca, wydaje towar - od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a przypadku rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach-od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części dla pozostałych umów - od dnia ich zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Towar zwracany zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zwracany towar musi pozostać w stanie niezmienionym.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym (Towar notowany), nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. m.in. złoto, srebro, kamienie i inne metale szlachetne;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5. Zwrot towaru do przedsiębiorcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez przedsiębiorcę.

6. W sytuacji, gdy Klient odstąpi od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość i tym samym zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3 i 5, umowę kupna- sprzedaży uważa się za niebyłą.

7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Procedura reklamacji
1. Mennica Kapitałowa rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

2. W celu wszczęcia reklamacji Klient powinien przesłać na adres sklepu dobrze zapakowany Towar będący podstawą reklamacji oraz dowód zakupu i pisemny opis reklamacji.

3. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient. W przypadku uznania reklamacji, koszty odesłania towaru zostaną Klientowi zwrócone przez Sprzedawcę.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. W przypadku uznania reklamacji Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Spory
1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Mennicą Kapitałową Sp. z o.o. a konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Mennicą Kapitałową Sp. z o.o. a Klientem nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Mennicy Kapitałowej Sp. z o.o.

IV. Postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz przedstawiane przez Sprzedawcę są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Kupujący podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
4.rywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki Użytkownika z tym związane określa Polityka prywatności.
5. Klient może zażądać usunięcia swojego Konta.
6. Polityka cookies opisana została w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Sprzedającego www.mennicakapitalowa.pl i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.mennicakapitalowa.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

9. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
10. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim. Właścicielem Konta w serwisie jest osoba, która je zakłada, podając przy rejestracji swój adres e-mail.
11. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
12. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel