PLN/oz PLN/g
PLN/oz PLN/g

Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego mennicakapitalowa.pl 

Szanowny Użytkowniku sklepu internetowego mennicakapitalowa.pl
 
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wypełnienie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). 
 
Niniejsza Polityka Prywatności, służy udzieleniu informacji i wyjaśnieniu, jakie informacje są gromadzone podczas korzystania z usług sklepu internetowego, podczas zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w jaki sposób są zbierane dane Użytkownika i w jakim celu, do czego są wykorzystywane, jak chronione i przechowywane oraz jakie Użytkownikowi przysługują prawa.

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adres e-mail: iod@mennicakapitalowa.pl, który jest adresem kontaktowym do zgłaszania spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników sklepu.
 
Użytkownik może skontaktować się również telefonicznie lub tradycyjną pocztą na adres: Mennica Kapitałowa Dystrybucja Sp. z o.o., Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

I. Administratorzy

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego www.mennicakapitalowa.pl jest Mennica Kapitałowa Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000999548, NIP: 5252929353, REGON: 523512028, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (w całości wpłacony) (dalej „Mennica”) – podmiot zarządzający Sklepem internetowym oraz uprawniony do przyjmowania i składania Klientom oświadczeń woli na potrzeby dokonywania sprzedaży Towarów w ramach Sklepu internetowego, prowadzenia obsługi posprzedażowej oraz świadczący wszystkie usługi elektroniczne oferowane przez sklep internetowy. Mennica prowadzi strony: mennicakapitalowa.pl oraz skupau.pl i jest odpowiedzialna za prawidłowe świadczenie usług elektronicznych oferowanych przez sklep.
 
Współadministratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów związanych ze świadczeniem usług elektronicznych oferowanych przez sklep internetowy mennicakapitalowa.pl, takich jak, w szczególności Formularz Kontaktowy czy Newsletter, a także danych osobowych w prawnie uzasadnionych interesach współadministratora, w szczególności w celu marketingu usług, jest Kontrahent  Mennicy -   Mennica Kapitałowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy placu Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-058 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635368, NIP: 5252678069, REGON: 365594723, o kapitale zakładowym: 900.000,00 zł
 
W przypadku zawarcia za pośrednictwem sklepu internetowego umowy sprzedaży Złota dewizowego oraz platyny dewizowej – stroną umowy oraz administratorem danym osobowych dla celów wykonywania zawartej umowy sprzedaży będzie  - Mennica Kapitałowa Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000999548, NIP: 5252929353, REGON: 523512028, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (w całości wpłacony).
 
W przypadku zawarcia za pośrednictwem sklepu internetowego umowy sprzedaży pozostałych Towarów (a w szczególności: srebra, kamieni szlachetnych, akcesoriów itp.) – stroną umowy oraz administratorem danych osobowych dla celów wykonywania zawartej umowy sprzedaży będzie Kontrahent Mennicy tj. - Mennica Kapitałowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy placu Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-058 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635368, NIP: 5252678069, REGON: 365594723, o kapitale zakładowym: 900.000,00 zł.
 
II. Gromadzenie danych
 
1. Dane mogą być gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane, bezpośrednio lub za pośrednictwem partnerów w następujący sposób:

a) informacje, które podaje Użytkownik korzystając ze sklepu internetowego mennicakapitalowa.pl,
b) dane, które Użytkownik przekazuje podczas kontaktowania się z Mennicą lub zgłaszania problemów dotyczących sklepu internetowego mennicakapitalowa.pl,
c) od podmiotów współpracujących z Kontrahentami, w szczególności firm z branży jubilerskiej, inwestycyjnej i finansowej oraz innych podmiotów, będących kontrahentami Administratora, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem Administratora.
 
2. Użytkownik może zostać również poproszony o wypełnianie ankiet, które zostaną wykorzystane do celów badawczych. Udział w tych ankietach jest całkowicie dobrowolny.  Informacje mogą zostać zbierane za pośrednictwem mennicakapitalowa.pl lub za pośrednictwem zaufanych partnerów.
 
III. Przetwarzanie danych
 
1. Założenie konta użytkownika sklepu mennicakapitalowa.pl, wymaga wskazania loginu i hasła.  Bez tych informacji nie jest możliwe świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika. Te informacje są chronione hasłem, z tych względów Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę poufności hasła. 
 
2. Podczas korzystania przez Użytkownika z usług mennicakapitalowa.pl mogą być również gromadzone dane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z oferowanych usług, w tym związane z korzystaniem ze sklepu internetowego mennicakpaitalowa.pl, a w szczególności:
 
a) dane techniczne dotyczące urządzeń Użytkownika, w tym: dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym identyfikator internetowy - adres IP), identyfikator urządzenia mobilnego, używany system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, informacje o używanym sprzęcie, a także inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę Użytkownika, w zależności od ustawień Użytkownika. Powyższe dane techniczne nie będą zawierały danych osobowych,
b) szczegóły odnośnie sposobu w jaki Użytkownik korzysta z usług mennicakapitalowa.pl   w tym, między innymi: dane pomiarowe dotyczące historii zakupów, wyborów i preferencji, wyboru języka, lokalizacji,
c) inne informacje, potrzebne do udzielenia wsparcia w przypadku pytań/zgłoszeń za pośrednictwem sklepu internetowego oraz obsługi klienta.
 
3. Przetwarzanie przez Mennicę lub Kontrahenta danych Użytkownika dotyczących płatności zależy od metody płatności/platformy/operatora. Mennica lub Kontrahent przetwarza tylko ograniczone dane dotyczące płatności w formie zaszyfrowanej/zanonimizowanej. Gdy dokonywane są zakupy w sklepie, po zakończeniu transakcji otrzymywane jest powiadomienie od operatora płatności w celu upewnienia się, że Użytkownik otrzymał zakupiony Towar.
 
4. Na podstawie aktywności Użytkownika w sklepie internetowym mennicakapitalowa.pl może być stosowane profilowanie, czyli automatyczna analiza niektórych cech Użytkownika. Do profilowania są używane dane takie jak: historia odwiedzanych stron internetowych, historia interakcji, zakupów, dane o lokalizacji użytkownika. Profilowanie jest stosowane, aby dopasować ofertę Towarów do Użytkownika, jakkolwiek nie wpływa na decyzje, nie ma skutków prawnych i nie oddziałuje w inny znaczący sposób na Użytkownika.
 
5. Automatyczna analiza może w niektórych sytuacjach posłużyć do tworzenia, prezentowania i realizowania ofert dopasowanych do konkretnego użytkownika, mogąc wpłynąć na wybory użytkownika jako konsumenta. Użytkownik zawsze zachowuje prawo do interwencji ludzkiej ze strony Administratora oraz do przedstawienia własnego stanowiska i do zaskarżenia decyzji podjętych w ramach profilowania.
 
6. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a w szczególności telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
7. W przypadku złożenia zamówienia mogą zostać przetwarzane dane osobowe podawane przez użytkownika – imię, nazwisko, login, hasło, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr PESEL, NIP, REGON, nazwa firmy, adres, kraj, miejscowość, wiek, płeć.
 
8. Użytkownik nie musi wskazywać danych, przy czym odmowa może spowodować m.in.: brak możliwości realizacji zamówienia, brak możliwości korzystania z usługi Konto Użytkownika, brak możliwości dostarczenia Newslettera, brak możliwości wystawienia faktury czy też prezentowania oferty sklepu internetowego.
 
IV. Cele przetwarzana danych (podstawa prawna, okres przetwarzania)

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania
Umożliwienie zawarcia oraz realizacja umów zawieranych z Kontrahentem, a w szczególności: złożonego zamówienia, m.in. rozliczenie płatności, skompletowanie zamówienia, nadanie przesyłki, kontakt w sprawach dotyczących zamówienia Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 
Przez czas niezbędny do realizacji złożonego Zamówienia
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków) 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku
 
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów innych aktów prawnych regulujących ww. kwestie Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz innych aktów prawnych regulujących te kwestie Przez 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej
 
Obsługa ewentualnego zwrotu - odstąpienia od umowy Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta) Przez czas niezbędny do zakończenia obsługi zwrotu - odstąpienia od umowy
 
Świadczenie usługi dostępu do sklepu internetowego mennicakapitalowa.pl i jego funkcjonalności Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Przez czas korzystania z usług
 
Świadczenie usługi prowadzenia, utrzymania i obsługi konta użytkownika w sklepie internetowym mennicakapitalowa.pl Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi - zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) Przez czas korzystania z usługi albo do wycofania zgody
 
Analizy i prowadzenia statystyk dotyczących aktywności użytkowników sklepu internetowego mennicakapitalowa.pl w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizowaniu aktywności użytkowników oraz ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
 
Analizy aktywności użytkowników i funkcjonowania sklepu internetowego mennicakapitalowa.pl, prowadzenie statystyk, aby wykryć działania niepożądane i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wykrywania działań na szkodę administratora lub innych Użytkowników Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
 
Marketing, w tym wysyłka newslettera lub ankiety badania satysfakcji na podany wcześniej adres e-mail czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych oraz ankieta badania satysfakcji przeprowadzana telefonicznie Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz możliwości oferowaniu użytkownikom naszych usług Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
 
Marketing, w tym wysyłka newslettera, na podany wcześniej adres e-mail czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych w oparciu o analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług Współadministratorów Zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody
 
Marketing realizowany na zlecenie podmiotów trzecich, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług podmiotów trzecich Zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody
 
Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do Mennicy lub Kontrahenta W zależności od celu kontaktu podstawą przetwarzania będzie podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie Do zakończenia komunikacji, wymiany korespondencji związanej z zapytaniem lub innym zgłoszeniem skierowanym do Mennicy lub Kontrahenta
 
Obsługa (przyjmowanie, rozpatrywanie, udzielanie odpowiedzi) zgłoszeń (np. reklamacji) użytkownika. Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi (w tym z wykorzystaniem nagrań rozmów telefonicznych) Zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń
 
Obsługa wniosków uprawnionych organów np. sądów, prokuratur organów ścigania, urzędów które mogą dotyczyć danych użytkowników, Mennicy lub Kontrahentów Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami uprawniającymi odpowiedni organ do złożenia wniosku lub żądania) Przez czas niezbędny do realizacji wniosku
 
Obsługa wniosków dotyczących realizacji wynikających z RODO praw osób, których dotyczą dane Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 15-22 RODO) Przez 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na wniosek
 
Rekrutacja do badań użyteczności sklepu internetowego mennicakapitalowa.pl oraz analiza i opracowanie pozyskanych wyników Zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody
 

V. Przechowanie danych
 
Wszystkie przekazywane przez Użytkownika informacje, są przechowywane na bezpiecznych serwerach Mennicy lub zaufanych Partnerów. Stosowane są dostosowane do zagrożeń zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. W niektórych szczególnych przypadkach dłuższy okres przechowywania danych może być wymagany przez przepisy prawa takie, jak podatkowe, rachunkowe albo inne wymogi lub obowiązki prawne. Jeśli dane Użytkownika będą dłużej potrzebne do świadczenia usług mennicakapitalowa.pl lub dla innych przyczyn wskazanych w niniejszej Polityce, niezwłocznie zostaną usunięte je lub zanonimizowane. Regulamin sklepu internetowego mennicakapitalowa.pl może opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania danych Użytkownika. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

VI. Udostępnianie danych
 
1. Co do zasady dane Użytkownika nie są udostępniane, za wyjątkiem zaufanych Partnerów, którzy wspierają funkcjonalność usług mennicakapitalowa.pl. Partnerzy otrzymują minimum niezbędnych informacji   i wówczas przetwarzają je w imieniu Administratorów (Podmioty Przetwarzające): zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają narzędzia do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi, zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają narzędzia do analizy danych, zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają narzędzia do marketingu email oraz pomagają nam zarządzać naszą komunikacją email, zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają narzędzia do śledzenia i raportowania błędów w systemie, zewnętrzny dostawca systemu wsparcia klienta i obsługi zgłoszeń, który pomaga zarządzać zgłoszeniami, które nam przesyłasz, profesjonalni doradcy wspierający w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych, czy audytach, platformy mediów społecznościowych w celu oferowania Ci personalizowanej i ukierunkowanej komunikacji, zewnętrzni dostawcy usług, którzy pozwalają dostarczyć zakupiony Towar, zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają narzędzia technologiczne i reklamowe.
 
2. Podczas procesu płatności, dane Użytkownika mogą być udostępniane innym zaufanym partnerom, którzy przetwarzają je niezależnie jako tzw. administratorzy danych (Procesorzy płatności) dla celów realizacji płatności, banki, instytucje finansowe w celu uzyskania płatności; zewnętrzni usługodawcy w celu weryfikacji oszustw przy płatnościach.
 
3. Gdy jest to wymagane przez prawo dane Użytkownika mogą zostać udostępnione policji lub innym organom (może dotyczyć to adresu IP oraz szczegółów podejrzanej aktywności takiej, jak nieautoryzowane użycie metody płatności lub wskaźnik ryzyka oszustwa przy płatnościach).
 
4. Dane Użytkownika co do zasady nie są przetwarzane, przechowywane ani przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jedynie wyjątkowo może się zdarzyć, że Twoje dane będą przetwarzane, przechowywane lub przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcarię do krajów takich, jak Stany Zjednoczone, czy Kanada. Przepisy dotyczące ochrony prywatności w tych krajach mogą nie oferować tego samego poziomu ochrony, co w kraju Użytkownika lub EOG. W przypadku udostępnienia danych poza EOG zostanie zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych w oparciu o uznane prawnie podstawy UE.
 
5. Czasami usługi mennicakapitalowa.pl   mogą zawierać linki do i ze stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych i podmiotów, dlatego też po więcej informacji Użytkownik może uzyskać w politykach prywatności tych podmiotów.
 
VII. Prawa Użytkownika
 
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, edycji, usunięcia, poprawienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
- prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 
Użytkownik może skorzystać z ww. prawa poprzez adres e-mail:  iod@mennicakapitalowa.pl, który jest adresem kontaktowym do zgłaszania spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników sklepu.

Użytkownik może skontaktować się również telefonicznie lub tradycyjną pocztą na adres: Mennica Kapitałowa Dystrybucja Sp. z o.o., Placu Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

Użytkownik jest również uprawniony do złożenia skargi do organu ochrony danych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 
VIII. Cookies i dane eksploatacyjne
 
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki Cookies (ciasteczka) są to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony www.mennicakapitalowa.pl   (np. na dysku twardym komputera, laptopa, smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik).

Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu. Korzystanie ze sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż pliki cookies będą zapisane w pamięci urządzenia oraz wykorzystane w następujących celach:

a. umożliwienia działania podstawowych funkcji sklepu, w tym zapamiętywania koszyka i utrzymania sesji użytkownika,
b. podniesienia efektywności działania sklepu oraz dopasowania go do potrzeb klientów,
c. tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych podstron sklepu,
d. marketingowych, umożliwiających lepsze dopasowanie przekazu reklamowego do preferencji użytkownika. Dotyczy to również reklam emitowanych u partnerów zewnętrznych.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez sklep –taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje są dostępne w dziale pomocy przeglądarek internetowych oraz na poniższych stronach:

1. w przeglądarce Google Chrome
2. w przeglądarce Firefox
3. w przeglądarce Internet Explorer
4. w przeglądarce Opera
5. w przeglądarce Safari
6. w przeglądarce Microsoft Edge

Mennica  korzysta z plików cookies firm zewnętrznych: Google Inc. (Google Analytics, Facebook Inc. (Facebook), GO.PL Sp. z o.o. (go.pl) w celu tworzenia statystyk i dopasowania oferty do oczekiwań Użytkownika.

IX. Postanowienia końcowe
 
Wprowadzenie zmian w Polityce Prywatności, które zostaną umieszczone na stronie Sklepu. Postanowienia niniejszej Polityki mogą być zmieniane jedynie w sposób, który nie ogranicza praw Użytkownika. W przypadku zmian, udostępnimy zmienioną Politykę Prywatności.
 
 

pixel