PLN/oz PLN/g
PLN/oz PLN/g

Rafinacja metali szlachetnych - proces oczyszczania skarbów ziemi.

2023-12-27
Obraz przedstawiający jeden z etapów rafinacji metali szlachetnych - stopienie, z wykorzystaniem palnika.

Metale lokacyjne, takie jak złoto, srebro czy platyna, od wieków fascynują ludzi swoją wartością i pięknem. Jednak, zanim te cenne kruszce stają się elementem naszej biżuterii czy inwestycji, przechodzą przez fascynujący proces zwany rafinacją. Rafinacja metali szlachetnych to nie tylko techniczny aspekt ich produkcji, ale także ekologiczny krok w kierunku zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.

Czym jest rafinacja metali szlachetnych?

Rafinacja metali szlachetnych to proces, który ma na celu oddzielenie czystego metalu od wszelkich domieszek czy zanieczyszczeń. Ten etap jest niezbędny, aby uzyskać metal o jak najwyższej czystości, który może być później używany do produkcji biżuterii, monet czy walorów jak wyroby mennicze. Bez względu na to, czy jesteśmy entuzjastami inwestycji w sztabki złota czy reprezentujemy korporacje poszukujące najwyższej jakości metalu do produkcji, rafinacja ma sens. Oczyszczanie metali lokacyjnych nie tylko zwiększa ich wartość, ale także przyczynia się do zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. Proces ten pozwala na efektywne wykorzystanie metalu, eliminując zanieczyszczenia i odpady.

Etapy rafinacji metali szlachetnych

Rafinacja metali szlachetnych obejmuje kilka etapów, z których każdy ma na celu oddzielenie i usunięcie nieczystości, aż do uzyskania czystego metalu szlachetnego. Poniżej przedstawiamy ogólne etapy rafinacji metali szlachetnych.

Analiza składu

Proces rozpoczyna się od analizy składu metalu. Analiza składu w procesie rafinacji metali jest istotna dla zapewnienia, że oczyszczanie metalu jest skuteczne i spełnia określone standardy jakości. Różne techniki analityczne są stosowane do monitorowania i kontrolowania składu metali podczas różnych etapów procesu rafinacji. Do głównych technik analizy składu metali szlachetnych zalicza następujące metody: 

 1. Spektrometria mas (MS): technika, która umożliwia identyfikację i pomiar masy różnych cząsteczek. W analizie metali może być używana do identyfikacji izotopów i oceny ich ilości w próbce.
 2. Spektroskopia emisyjna z plazmą indukcyjną (ICP-OES lub ICP-MS): ICP-OES i ICP-MS to techniki, które wykorzystują plazmę indukcyjną do generowania emisji świetlnej lub mierzenia mas cząsteczkowych. Te metody pozwalają na dokładne określenie ilości różnych pierwiastków w próbce.
 3. Spektroskopia rentgenowska (XRF): technika, która wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do analizy składu chemicznego (więcej na ten temat pisaliśmy w artykule na temat sprzętów do weryfikacji metali szlachetnych). W rafinacji metali może być stosowana do określania zawartości różnych pierwiastków w metalu.
 4. Chromatografia gazowa (GC) i chromatografia cieczowa (HPLC): techniki chromatograficzne mogą być stosowane do rozdzielania i analizy związków chemicznych w próbce. Mogą być używane do wykrywania nieczystości organicznych lub substancji chemicznych, które mogą wpływać na jakość metalu.
 5. Analiza termiczna (TA): techniki analizy termicznej, takie jak termograwimetria (TGA) czy analiza różnicowa skaningowa (DSC), mogą być stosowane do monitorowania zmian fizycznych i chemicznych w próbce podczas podgrzewania. To może pomóc w identyfikacji substancji obecnych w metalu.
 6. Mikroskopia elektronowa skaningowa (SEM) i mikroskopia transmisyjna (TEM): mikroskopia elektronowa pozwala na obserwację mikrostruktury metalu oraz detekcję mikrocząstek i inkluzji, które mogą wpływać na jego jakość.

Techniki analizy składu opisane wyżej, są używane w różnych kombinacjach, w zależności od rodzaju metalu, rodzaju surowca i specyfiki procesu rafinacji. Regularne monitorowanie składu jest kluczowe dla zapewnienia, że oczyszczanie metali przebiega zgodnie z oczekiwaniami i spełnia normy jakości.

Stopienie

Kolejnym krokiem jest stopienie metalu w odpowiedniej temperaturze. Stopienie w procesie rafinacji metali odgrywa kluczową rolę, ponieważ umożliwia przekształcenie surowego materiału zawierającego metal w formę ciekłą, która jest łatwiejsza do przetwarzania. Stopienie metali podczas rafinacji może mieć miejsce na różnych etapach procesu, w zależności od surowca i metod używanych w danym procesie. Stop metali jest tworzony przez ich połączenie i stopienie razem. Ten etap pozwala na uzyskanie stopu, który może być poddany dalszym procesom.

Etapy składające się na stopienie

 1. Przygotowanie surowca: surowiec zawierający metal szlachetny, na przykład ruda złota lub srebra, jest najpierw odpowiednio przygotowywany. Może to obejmować rozdrobnienie, mielenie lub inne procesy, które ułatwiają dalsze przetwarzanie.
 2. Stopienie surowca: następnie surowiec jest poddawany stopieniu. W zależności od metalu i konkretnej metody rafinacji, stopienie może być realizowane w piecach, piecach indukcyjnych, kotle lub innych urządzeniach do stopienia. W procesie tym, metal jest podgrzewany do odpowiedniej temperatury, co prowadzi do jego przekształcenia w ciekłą formę.
 3. Oddzielanie nieczystości: w trakcie stopienia, nieczystości, minerały, a także inne metale, które mają niższe temperatury topnienia niż metal szlachetny, mogą zostać oddzielone i oddzielone od stopionego metalu. Proces ten może obejmować formowanie się szlamu, który jest usuwany.
 4. Przetwarzanie stopionego metalu: stopione metale szlachetne jest następnie kierowany do kolejnych etapów procesu rafinacji. To może obejmować różne techniki, takie jak elektroliza, cementacja, krystalizacja, destylacja, czy inne metody, które pomagają dalej oczyszczać metal i uzyskiwać go w formie bardziej czystej.
 5. Formowanie anod i katod (opcjonalnie): jeśli proces rafinacji wymaga zastosowania elektrolizy, stopione metaliczne złoto lub srebro może być formowane w anody i katody, które są później używane w procesie elektrolizy do uzyskania metalu o wyższej czystości.

W kontekście rafinacji metali szlachetnych, stopienie odgrywa kluczową rolę w procesie uzyskiwania metalu w formie ciekłej, co umożliwia dalsze przetwarzanie i oczyszczanie. Precyzyjne kontrolowanie warunków stopienia jest kluczowe, aby osiągnąć pożądane rezultaty i uzyskać metal o określonej czystości.

Rozpuszczanie i oddzielanie

Rozpuszczanie i oddzielanie to ważne etapy procesu rafinacji metali, które pozwalają na uzyskanie czystego metalu z surowca zawierającego go w formie nieczystej. Poprzez odpowiednie zastosowanie procesów rozpuszczania i oddzielania, możliwe jest uzyskanie metalu w postaci bardziej czystej, co stanowi kluczowy krok w rafinacji metali. Wybór konkretnych metod zależy od rodzaju metalu, jego pierwotnej formy, a także od innych czynników, takich jak efektywność procesu i koszty.

Etapy składające się na rozpuszczanie

 1. Ługowanie: surowiec zawierający metal jest umieszczany w kwasach lub zasadach, w zależności od rodzaju metalu i jego formy chemicznej. Reakcja chemiczna powoduje rozpuszczenie metalu w roztworze.
 2. Elektroliza: w niektórych przypadkach, zwłaszcza dla metali szlachetnych jak złoto czy srebro, stosuje się elektrolizę. Metal jest rozpuszczany w roztworze elektrolitu, a następnie odkładany na elektrodzie w postaci czystego metalu.

Etapy oddzielania

 1. Precypitacja: po rozpuszczeniu metalu w roztworze, można przeprowadzić procesy chemiczne, które prowadzą do wytrącania metalu w postaci stałej. Na przykład, dodanie odpowiednich substancji chemicznych może spowodować, że metal wytrąci się w postaci osadu lub proszku.
 2. Cementacja: proces, w którym metal, który znajduje się w roztworze, jest wytrącany na powierzchni innego metalu. Na przykład, miedź może być wytrącana na powierzchni żelaza, co prowadzi do uzyskania metalu miedzi o wyższej czystości.
 3. Destylacja: w przypadku metali o niższych temperaturach wrzenia, takich jak rtęć, można zastosować destylację. W procesie tym, metal jest podgrzewany, a następnie skraplany i odseparowywany od innych składników.
 4. Krystalizacja frakcji: poprzez kontrolowane schładzanie roztworu, można uzyskać krystalizację metalu w postaci czystych kryształów, oddzielając go od innych substancji.
 5. Chromatografia: w niektórych przypadkach, zwłaszcza dla metali o podobnych właściwościach chemicznych, można zastosować techniki chromatograficzne do rozdzielenia różnych składników roztworu.

Procesy chemiczne

Jednym z procesów towarzyszących rafinacji metali szlachetnych jest hydroliza. Hydroliza to proces chemiczny, w którym cząsteczki substancji reagują z cząsteczkami wody, prowadząc do rozkładu lub przemiany chemicznej. W kontekście rafinacji metali szlachetnych, hydroliza może być używana do różnych celów, ale ogólnie może obejmować reakcje chemiczne z użyciem wody w celu rozkładu lub przemiany niektórych związków chemicznych. Hydroliza może być stosowana w procesie rafinacji metali szlachetnych m.in. do:

 • rafinacji platyny (celem jest oddzielanie platyny od innych metali, takich jak iryd czy pallad),
 • rafinacji irydu (w celu przekształcenia niektórych związków irydu w trudnorozpuszczalne formy, co ułatwia ich oddzielenie od innych składników),
 • usuwania nieczystości, ponieważ, hydroliza może być także używana do usunięcia niektórych nieczystości lub zanieczyszczeń obecnych w procesie rafinacji metali. Reakcje hydrolizy mogą prowadzić do powstawania trudnorozpuszczalnych osadów, które można łatwo odseparować
 • rozkładu związków chemicznych zawierających metal szlachetny, co pozwala uzyskać metal w bardziej czystej formie. Na przykład, związki kompleksowe platyny lub innych metali szlachetnych mogą ulec hydrolizie, prowadząc do wytrącenia czystego metalu.  

Warto zaznaczyć, że techniki hydrolizy mogą być tylko jednym z wielu etapów w skomplikowanym procesie rafinacji metali szlachetnych. Wybór konkretnych metod zależy od rodzaju metalu, charakterystyki surowca oraz celów rafinacji. Dostosowywanie warunków hydrolizy, takich jak pH i temperatura, może być kluczowe dla osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Rekrystalizacja

Rekrystalizacja to proces polegający na rozpuszczeniu substancji w odpowiednim rozpuszczalniku, a następnie ponownym wytrąceniu tej substancji w postaci kryształów oczyszczonych. W kontekście rafinacji metali szlachetnych, rekrystalizacja może być stosowana w celu uzyskania metalu o wyższej czystości poprzez usunięcie nieczystości, zanieczyszczeń lub innego metalu znajdującego się w pierwotnym materiale.

Etapy rekrystalizacji w procesie rafinacji metali szlachetnych

 1. Rozpuszczenie: surowiec zawierający metal szlachetny jest stopiony lub rozpuszczony w odpowiednim rozpuszczalniku. W przypadku metali szlachetnych, często stosuje się kwas solny lub kwas azotowy jako rozpuszczalnik.
 2. Krystalizacja: po rozpuszczeniu metalu, roztwór jest kontrolowanie schładzany, co powoduje krystalizację metalu szlachetnego w postaci kryształów. Warunki chłodzenia są kontrolowane w taki sposób, aby uzyskać jak najczystsze kryształy metalu szlachetnego.
 3. Odwirowywanie lub odcedzanie: kiedy kryształy ulegną wytrąceniu, można je odseparować od roztworu poprzez odwirowywanie lub odcedzanie. Metal szlachetny w postaci kryształów jest teraz oddzielony od roztworu zawierającego nieczystości.
 4. Mycie kryształów: kryształy metalu szlachetnego mogą być poddane procesowi mycia w celu usunięcia pozostałych śladów rozpuszczalnika lub innych zanieczyszczeń. Czasem stosuje się specjalne rozpuszczalniki do tego celu.
 5. Suszenie kryształów: oczyszczone kryształy metalu szlachetnego są suszone, aby pozbyć się wilgoci i uzyskać ostateczny produkt w postaci suchej.
 6. Ponowna rekrystalizacja (opcjonalna): w przypadku potrzeby jeszcze wyższej czystości, proces rekrystalizacji może być powtarzany kilkakrotnie, aby dalsze oczyścić metal szlachetny.

Rekrystalizacja jest skuteczną metodą oczyszczania metali szlachetnych, ponieważ pozwala na uzyskanie kryształów o większej czystości niż pierwotny materiał. Proces ten jest szczególnie przydatny, gdy metale szlachetne są obecne w małych ilościach i wymagają bardzo wysokiej czystości, jak na przykład w przypadku złota stosowanego w przemyśle elektronicznym czy jubilerstwie.

Zdjęcie przedstawiające pracownika podczas pracy przy rafinacji metali szlachetnych.

Znaczenie rafinacji dla przemysłu i środowiska

Rafinacja metali szlachetnych ma ogromne znaczenie zarówno dla przemysłu, jak i dla ochrony środowiska. Proces ten pozwala na uzyskanie surowców o najwyższej jakości, co wpływa bezpośrednio na finalne produkty, takie jak biżuteria czy monety bulionowe, pokroju KrugerrandAustralijski Kangur czy Wiedeński Filharmonik. Jednocześnie, eliminuje się zbędne zanieczyszczenia, a metale szlachetne mogą być ponownie wykorzystywane, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Oto kilka aspektów, które podkreślają znaczenie rafinacji.

Znaczenie dla przemysłu

 1. Produkcja wartościowych surowców: rafinacja metali szlachetnych umożliwia produkcję czystych i wartościowych metali, które są niezbędne w różnych sektorach przemysłu, takich jak elektronika, przemysł chemiczny, produkcja biżuterii czy medycyna.
 2. Zastosowania w nowoczesnych technologiach: metale szlachetne, takie jak złoto, srebro, platyna czy pallad, są wykorzystywane w produkcji zaawansowanych technologii, takich jak komponenty elektroniczne, katalizatory samochodowe czy elementy medyczne.
 3. Wartość gospodarcza: rafinacja metali szlachetnych przyczynia się do generowania wartości gospodarczej poprzez pozyskiwanie i przetwarzanie surowców, które mają wysoką wartość rynkową.

Znaczenie dla środowiska

 1. Recykling i odzyskiwanie: rafinacja metali szlachetnych może obejmować także procesy recyklingu, co jest istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Recykling metali szlachetnych pozwala ograniczyć potrzebę wydobywania nowych surowców, co może wiązać się z negatywnym wpływem na środowisko.
 2. Odpowiedzialność ekologiczna: producenci metali szlachetnych są często zobowiązani do przestrzegania surowych norm i przepisów środowiskowych, aby minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko. Skuteczne oczyszczanie i kontrola emisji są ważne dla zminimalizowania negatywnego wpływu.
 3. Zrównoważony rozwój: przemysł rafinacji metali szlachetnych może dążyć do zastosowania bardziej zrównoważonych praktyk, takich jak bardziej efektywne zużycie energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i minimalizacja ilości odpadów. Warto jednak pamiętać, że niektóre procesy rafinacyjne, zwłaszcza te, które wykorzystują wysoką temperaturę i substancje chemiczne, mogą wiązać się z emisją zanieczyszczeń i generowaniem odpadów. Dlatego rozwijanie technologii i praktyk, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko, jest kluczowe dla przemysłu rafinacji metali szlachetnych.

Najpowszechniejsze metody rafinacji metali szlachetnych

Proces Wolhwilla

Proces Wohlwilla to jedna z metod rafinacji złota, stosowana w celu uzyskania metalu o bardzo wysokiej czystości. Nazwa tego procesu pochodzi od nazwiska niemieckiego chemika Emila Wohlwilla, który opracował tę technikę w latach 70. XIX wieku. Proces Wohlwilla opiera się głównie na elektrolizie, czyli rozdzielaniu substancji chemicznych pod wpływem prądu elektrycznego.

Opis etapów procesu Wohlwilla

 1. Przygotowanie anody (elektroda w elektrolitycznym systemie komórkowym, gdzie zachodzi proces elektrolizy): nieczyste złoto, które ma zostać poddane rafinacji, jest używane jako anoda w elektrolizie. Anoda ta składa się z złota o niższej czystości oraz innych metali szlachetnych.
 2. Rozpuszczenie anody: anodę umieszcza się w specjalnym roztworze elektrolitu, który zawiera kwas solny (HCl) i chlorek złota (AuCl₃). W wyniku tego procesu anoda zaczyna się rozpuszczać.
 3. Elektroliza: do rozpuszczonej anody wprowadza się prąd elektryczny. W reakcji elektrolizy złoto przechodzi z anody (miejsce, gdzie zachodzi rozpuszczanie) do katody (miejsce, gdzie zachodzi osadzanie). Zanieczyszczenia i inne metale opadają na dno elektrolitu lub przechodzą do roztworu.
 4. Oddzielenie czystego złota: czyste złoto wydzielające się na katodzie osadza się jako cienka warstwa. Proces ten umożliwia uzyskanie złota o bardzo wysokiej czystości, nawet powyżej 99,99%.
 5. Usunięcie zanieczyszczeń: osad złota na katodzie może być poddany dodatkowym procesom, takim jak kwaszenie czy elektrooczyszczanie, w celu usunięcia ewentualnych pozostałych zanieczyszczeń. Proces Wohlwilla jest uważany za jedną z najbardziej skomplikowanych i kosztownych metod rafinacji złota, ale jednocześnie pozwala uzyskać metal o najwyższej możliwej czystości. Jest często stosowany w przypadku produkcji złotych sztabek inwestycyjnych i monet o najwyższym standardzie jakości.

Proces Millera

Proces Millera, znany również jako proces chlorowania Millera, to kolejna technika rafinacji złota. Podobnie jak w przypadku procesu Wohlwilla, proces Millera jest stosowany w celu uzyskania złota o bardzo wysokiej czystości, ale różni się od niego metodą działania.

Poniżej przedstawiamy ogólny opis etapów procesu Millera

 1. Stopienie rudej: ruda złota, która zawiera inne metale szlachetne i zanieczyszczenia, jest stopiona w odpowiednio wysokiej temperaturze. Ten etap ma na celu uzyskanie płynnego stopu złota.
 2. Dodanie chloru: do stopu dodaje się chlor, zazwyczaj w postaci gazu lub substancji zawierającej chlor. Reakcja chemiczna zachodzi przy wysokiej temperaturze.
 3. Proces chlorowania: chlor reaguje z zanieczyszczeniami i innymi metalami obecnymi w stopie złota, tworząc związki chemiczne, które można łatwo usunąć.
 4. Odstąpienie zanieczyszczeń: w wyniku procesu chlorowania zanieczyszczenia i inne metale tworzą substancje lotne lub ciała stałe, które można fizycznie odseparować od płynnego stopu złota.
 5. Oczyszczanie stopu: płynny stop złota, po usunięciu zanieczyszczeń, jest dalej oczyszczany i przygotowywany do kolejnych etapów procesu.
 6. Krystalizacja złota: w ostatnim etapie procesu, złoto jest schładzane, co powoduje jego krystalizację. W efekcie otrzymuje się złoto w postaci warstw na powierzchni ciekłego stopu.

Proces Millera ma zaletę uzyskiwania wysokoczystego złota (choć nieco niższej niż w przypadku procesu Wohlwilla), jednak może być kosztowny ze względu na zużycie kwasu siarkowego i konieczność dokładnej kontroli procesu. Współcześnie, oprócz procesu Millera, używane są także inne metody rafinacji, takie jak elektroliza w bieliźnie czy rafinacja chemiczna, w zależności od specyfiki surowca i wymagań przemysłowych.

Rafinacja - krok w stronę odpowiedzialności

Podsumowując, rafinacja metali szlachetnych jest istotna z punktu widzenia uzyskania metalu o najwyższej czystości, co ma znaczenie zarówno dla przemysłu, jak i dla inwestorów. Ponadto, rafinacja metali szlachetnych to nie tylko techniczny etap produkcji, ale również istotny krok w kierunku zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Proces ten sprawia, że metale szlachetne stają się nie tylko cenniejsze, ale także bardziej ekologiczne. Dla inwestorów i producentów to niezbędne narzędzie, a dla planety - krok w stronę odpowiedzialnego gospodarowania jej skarbami.

 

pixel